Algemene voorwaarden


V3 24-05-2023 | 13:04:55

Algemene voorwaarden

 

A Local Step Westland      

 1. A Local Step Westland is een initiatief van Stichting ALS Westland.
 2. Doelstelling van A Local Step Westland is aandacht en opbrengsten genereren ter bestrijding van de ziekte ALS middels het opzetten van een actie waarbij mensen sporten (welke sport dan ook) vanuit hun eigen voordeur.
 3. A Local Step Westland vindt plaats in een voor de deelnemer geschikte periode.   
 4. Hoewel de Stichting ALS Westland verantwoordelijk is voor de inhoud van de A Local Step Westland website www.alocalstepwestland.nl, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
 5. De inschrijving start op iedere willekeurige dag en tijdstip wanneer het de deelnemer uitkomt. Tenzij het bestuur van de Stichting ALS Westland besluit tot een aanpassing hiervan. 
 6. Alle donaties, exclusief de in rekening gebrachte transactiekosten, komen ten goede aan onderzoeken en projecten over de oorzaak, behandeling, kwaliteit van zorg en leven omtrent de ziekte ALS. Stichting ALS Westland is een non- profit organisatie met een ANBI status. Het RSIN van de Stichting ALS Westland is 852939681
 7. Het bestuurslidmaatschap van de Stichting ALS Westland is een onbezoldigde functie. De bestuursleden krijgen geen vergoeding. De vrijwilligers die tijdens het evenement aanwezig zijn krijgen geen vergoeding.
 8. Op de totaal-donatieteller op de homepage en op de profielpagina’s van de deelnemers op www.alocalstepwestland.nl zal het netto bedrag aan donaties zichtbaar zijn.
 9. De penningmeester van de Stichting ALS Westland behoudt toezicht op de inkomstenstroom en de kosten, met behulp van de speciaal voor dit initiatief geopende projectadministratie.
 10. Deelnemers schrijven zich in via de actiesite www.alocalstepwestland.nl. Alle persoonsgegevens worden door de Stichting ALS Westland conform de Wet bescherming persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het onder sub 2 genoemde evenement en voor toezending van nieuwsbrieven van de Stichting ALS Westland.
 11. De Stichting ALS Westland behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het programma van A Local Step Westland.
 12. De Stichting ALS Westland behoudt zich het recht voor om bij onvoorzienbare omstandigheden of onvoldoende animo, de actie te annuleren of uit te wijken naar een alternatieve locatie of starttijd. Inschrijfgelden worden alleen bij volledige annulering retour gestort, onder aftrek van gemaakte organisatiekosten en kosten voor het betalingsverkeer. Donatiegelden komen direct ten goede aan de Stichting ALS Nederland en worden niet geretourneerd.
 13. De Stichting ALS Westland maakt na afloop van de actie openbaar hoeveel donatiegeld er is opgehaald met het evenement en rapporteert over de projecten waar dit donatiegeld aan wordt besteed.

Uitsluiting aansprakelijkheid Deelnemen

 1. Het bestuur van de Stichting ALS Westland bepaalt het aantal deelnemers.
 2. Elke individuele deelnemer, betaalt €7,50 inschrijfgeld en spant zich in om minimaal €50,00 sponsorgeld via zijn/haar persoonlijke donatiepagina op te halen t.bv. de Stichting ALS Westland. Deelnemers jonger dan 16 jaar betalen € 7,50 inschrijfgeld, de hoogte van het sponsorgeld wordt voor hen vrijgelaten.  
 3. Deelnemers die zich inschrijven jonger dan 16 jaar doen dit met toestemming en onder verantwoording van hun ouder/verzorger.
 4. Het inschrijfgeld wordt direct bij inschrijving ingehouden via het betalingssysteem op www.alocalstepwestland.nl. Betalen voor deelname kan alleen via een Ideal betaling. Buitenlandse betalingen of teambetalingen kunnen in overleg per factuur worden voldaan.
 5. Is een individuele deelnemer vanwege familie-omstandigheden of gezondheidsproblemen verhinderd om aan de actie mee te doen, dan zal, na overhandiging van een rechtsgeldige verklaring, het inschrijfgeld wordt geretourneerd tot 1 week voorafgaand aan de start van het event. Deelnemer dient hiertoe via info@alswestland.nlcontact op te nemen met de organisatie. Het reeds opgehaalde donatiegeld door de betreffende deelnemer kan niet worden gestorneerd. Het donatiegeld wordt rechtstreeks gedoneerd via de persoonlijke pagina van de deelnemer.
 6. Het donatiegeld wordt aan de deelnemer gekoppeld en wordt ontvangen op het bankrekeningnummer van de stichting ALS Westland. (NL87RABO0336230753) 
 7. Deelname aan de A Local Step is voor alle deelnemers op eigen risico. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of verband houdt met deelname aan de A Local Step Westland.

Bijkomende voorwaarden voor deelname via teams

 1. Een team bestaat uit minimaal 2 personen. Dit kunnen collega’s zijn namens een bedrijf, vrienden, een sportclub, klasgenoten, studenten, familie, enz.
 2. Elke deelnemer die zich inschrijft bij een team betaalt €7,50 inschrijfgeld en spant zich in om minimaal €50,00 sponsorgeld via zijn/haar persoonlijke donatiepagina op te halen t.b.v. de Stichting ALS Westland. Deelnemers jonger dan 16 jaar betalen € 7,50 inschrijfgeld, de hoogte van het sponsorgeld wordt voor hen vrijgelaten.    

Portretrecht

 1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is voor promotionele doeleinden van de organisatie, zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen. 

Stichting ALS Westland
p/a Poeldijksepad 7b 
2675 CL Honselersdijk

  

 

Deze website is eigendom van Stichting ALS. De website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van A Local Step Westland - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Stichting ALS en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Stichting ALS en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Stichting ALS en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.

Auteursrecht

Stichting ALS spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op A Local Step Westland, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart Stichting ALS tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten

Payment provider Mollie B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Mollie B.V. transactiekosten berekend. Stichting ALS en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie B.V.. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website A Local Step Westland zullen Stichting ALS en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Stichting ALS en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Stichting ALS geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. Stichting ALS en Kentaa krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij Stichting ALS daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. Stichting ALS en Kentaa en gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van Stichting ALS wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: [E-MAILADRES CONTACTPERSOON WEBSITE]. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website A Local Step Westland jonger is dan 16 jaar, zal Stichting ALS, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Stichting ALS niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen Stichting ALS en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content

Stichting ALS en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er een verschil is tussen de Franse of Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse versie, dan prevaleert de Nederlandse versie. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.